Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

zamknij

 

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zielonej Górze

„Na Szmaragdowym Wzgórzu”

 

I. Postanowienia ogólne  

 

§ 1 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zielonej Górze „Na Szmaragdowym Wzgórzu” dalej „Stowarzyszenie” jest dobrowolną organizacją społeczną o charakterze katolickim.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. nr 79 poz.855 z późn.zm.) a także niniejszego Statutu.

§ 2 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze jak też współpracować z nimi.

§ 3  

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zielona Góra

2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy : Stowarzyszenie „Na Szmaragdowym Wzgórzu” 

§ 4 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

II. Cele działalności i sposoby ich realizacji

 

§ 5 

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu środowiska zebranego przy parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zielonej Górze, a w szczególności: 

1) Wspieranie rozwoju infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego oraz funkcjonalnego ze szczególnym uwzględnieniem kościoła wraz z otoczeniem;  

2) Współdziałanie w integracji i wsparciu ogółu środowiska skupionego przy parafii; 

3) Dbanie o podniesienie kultury życia codziennego społeczności; 

4) Szerzenie kultury i etyki katolickiej wśród społeczeństwa; 

5) Współdziałanie w organizowaniu opieki i pomocy społecznej na rzecz parafian kościoła i innych osób znajdujących się w potrzebie. 

 

§ 6 

Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez: 

1) pozyskiwanie sponsorów na działania statutowe Stowarzyszenia; 

2) współpracę z fundacjami i organizacjami mającą na celu gromadzenie funduszy; 

3) wsparcie przy poszukiwaniu i wyborze projektantów i projektów prac wykończeniowych przy budowie Kościoła i infrastruktury oraz zagospodarowania otoczenia Kościoła;

4) organizowanie imprez oraz zespołów pracujących dla społeczności zebranej przy Parafii;

5) podejmowanie i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy oraz wolny od wszelkiego rodzaju uzależnień styl życia; 

6) wspieranie inicjatyw grup parafialnych oraz parafialnego Caritas; 

7) organizację corocznego festynu parafialnego; 

8) wspieranie prac remontowych obiektów parafii; 

9) wspieranie rodzin, osób samotnych, dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej patologią społeczną;

10) promowanie, propagowanie kultury i organizację wydarzeń kulturalnych: paneli dyskusyjnych, festiwali, koncertów, konkursów, wystaw, warsztatów, spektakli;

11) organizowanie imprez sportowych oraz wspieranie krzewienia kultury fizycznej. 

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 7 

Członek Stowarzyszenia może być członkiem: 

1) zwyczajnym, 

2) wspierającym,

3) honorowym.

§ 8  

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie została pozbawiona praw obywatelskich oraz złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację 6 członków Stowarzyszenia

2. Przyjęcia członków zwyczajnych dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji wraz z wymaganą rekomendacją.

3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

4. Członkowi – założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 9 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1. do czynnego i biernego prawa wyborczego na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Statutu,

2. uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

3. składać wnioski i opinie oraz inspirować działania zmierzające do realizacji celów Stowarzyszenia,

4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego statutowymi celami. 

§ 10

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

1. przestrzegać oraz sumiennie wykonywać postanowienia Statutu Stowarzyszenia oraz uchwały jego władz,

2. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

3. popierać działania podejmowane przez Stowarzyszenie i brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,

4. regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie w wysokości określonej przez władze Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która akceptuje cele Stowarzyszenia i pragnie wspierać działalność Stowarzyszenia poprzez świadczenie pomocy finansowej lub organizacyjnej.

2. Kandydat na członka wspierającego powinien posiadać rekomendację, co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia. Postanowienia § 8 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 12

Członek wspierający ma prawo:

1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,

2. uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

§ 13

Członek wspierający jest zobowiązany:

1. godnie reprezentować Stowarzyszenie i dbać o jego dobre imię,

2. służyć radą oraz wsparciem w zadeklarowanym zakresie Stowarzyszeniu i jego członkom. 

§ 14

1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje się osobom fizycznym, w uznaniu ich szczególnych zasług dla działalności Stowarzyszenia lub realizacji jego celów statutowych a w szczególności osobom szczególnie zasłużonym dla środowiska Parafii.

2. Utrata członkostwa honorowego Stowarzyszenia nastąpić może wyjątkowych przypadkach rażącego sprzeniewierzenia się celom Stowarzyszenia.

3. Utrata i nadanie członkostwa honorowego następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu lub co najmniej 6 członków Stowarzyszenia. 

§ 15

Członek honorowy:

1. jest zwolniony z obowiązku uiszczania składki członkowskiej,

2. ma prawo uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

3. ma prawo do udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków,

4. jest zapraszany na wszystkie Walne Zebrania Członków, na Uroczystości i imprezy organizowane przez Stowarzyszenie oraz ma prawo występować do władz stowarzyszenia z inicjatywami i wnioskami dotyczącymi jego działalności. 

§ 16

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,

 

Ustanie członkostwa 

§ 17

1. Ustanie członkostwa zwyczajnego oraz wspierającego w Stowarzyszeniu następuje i jest potwierdzane w drodze uchwały Zarządu w przypadku:

1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,

2. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych w przypadku osób fizycznych,

3. wykreślenia osoby prawnej z właściwego rejestru – w przypadku członków wspierających będących osobami prawnymi.

2. Ustanie członkostwa następuje również w przypadku wykluczenia ze Stowarzyszenia stosownie do postanowień poniższego § 18. 

§ 18

1. Zarząd może podjąć uchwałę o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia w przypadku:

1. uporczywego naruszania przez członka Stowarzyszenia postanowień niniejszego Statutu,

2. podejmowania działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia

3. zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez jeden rok.

2. Uchwały Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów.

3. Uchwała Zarządu w przedmiocie wykluczenia podlega zaskarżeniu.

4. W terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczonemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

5. Odwołanie od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia rozpatruje uchwałą najbliższe Walne Zebranie Członków. 

 

III. Władze Stowarzyszenia 

 

§ 19 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ( zwane dalej „Walnym Zebraniem”); 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna. 

§ 20

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 21

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 22

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata

 

Walne Zebranie Członków

§ 23

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

b. uchwalanie zmian statutu,

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

h. podejmowanie uchwał w sprawie nadania lub utraty członkostwa honorowego,

i. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków. 

 

Zarząd 

§ 25

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z od 3 do 6 Członków zarządu,  w tym prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu zarządu.

3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

4. Członkowie zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

g. zwoływanie Walnego Zebrania,

h. ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

Komisja Rewizyjna

§ 27

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 Członków Komisji Rewizyjnej w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi, 

e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określnym terminie.

 

V. Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia, reprezentacja Stowarzyszenia

 

§ 29

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są: 

a. składki członkowskie,

b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, 

c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty

d. dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 30

Do ważności decyzji i oświadczeń woli dotyczących spraw majątkowych o wartości ponad 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa

 

VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 31

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie a w drugim 2/3 głosów bez względu na liczbę członków obecnych.  

§ 32

1. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia i jego likwidacji podejmie zwyczajne lub  

   nadzwyczajne Walne Zebranie większością 2/3 głosów.

2.  Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego ostatniego Zarządu; 

3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale likwidacyjnej Walnego Zebrania. 

 

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 25.10.2019 r.